Blog Image

Ulos oppimaan!

Ulos oppimaan! -luennon kalvot – EDUCA – 29.1.2016

Educa2016 Posted on 31 Jan, 2016 22:12:19

Kiitos kaikille luennolla mukana olleille! Tämä oli kyllä luennon pitäjillekin kerrassaan ainutlaatuinen kokemus.

Tämän linkin takaa löytyvät luennon materiaalit.

Innostavaa talven jatkoa!

– Matti&HennaLinkkivinkkejä!

Koulu Posted on 16 Jan, 2016 15:30:05

Matematiikkaa luonnossa –hankkeen sivut: http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/

Suomen ladun Luokasta luontoon –hankkeen sivut: http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luokasta-luontoon.html

Eri
ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia: https://mappa.fi

Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava: www.seikkailukasvatus.fi

Seppo Karppisen
(2005) väitöskirja ”Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa”: http://herkules.oulu.fi/isbn9514277554/isbn9514277554.pdf

Maarit
Marttilan Seikkaillen liikuntatiedettä –blogi: https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com

Vilja Välimäen (2014) pro gradu ”Pulpetti passivoi,
ulkoilmakoulu aktivoi”: http://www.outwardbound.fi/tiedostot/Kirjallisuus/Vilja_Valimaki_ProGradu.pdfMitä perusteluita ulko-opetukselle löytyy uuden OPS:n perusteista?

Koulu Posted on 09 Jan, 2016 18:03:30

Tässä muutamia sitaatteja ensi syksynä voimaan tulevan opetussuunnitelman perusteista. Ei muuta kuin ulos opettamaan!

”Koulutyössä
hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja
työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. ”

”Ympäristöjen tulee
olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. ”

”Oppiva yhteisö antaa
tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle,
luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille. ”

”Työtapojen vaihtelu
tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista.”

”Opetussuunnitelman
perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on
aktiivinen toimija. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja
oppimisen kannalta olennaisia.”

”Leikit, pelillisyys,
fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen
eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan
ajatteluun ja oivaltamiseen.”

”Liikkuminen sekä
mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista
koulupäivää.”

”Oppivassa yhteisössä
ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan
istuvasta elämäntavasta.”

”Jokaisella oppilaalla
on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas
rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan
sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin
ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.”

”Oppiminen tapahtuu
vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri
yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. ”

”Myönteiset
tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja
innostavat kehittämään omaa osaamista.”

”Onnistumisen
kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa
innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen.”

”Monipuoliset
työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Kokemukselliset ja
toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät
oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota
vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään
kuulumisen tunnetta.”

http://www.oph.fi/ops2016/perusteet